11
- Czerwiec
2018
Opublikowane przez: Specjalista
Rachunkowość zadania

Firmowa rachunkowość to zagadnienie bardzo skomplikowane. Z tego względu większość przedsiębiorców decyduje się zadania z tego zakresu powierzyć specjalistom np. profesjonalnemu biuru rachunkowemu bądź certyfikowanemu księgowemu.

Wyróżnia się następujące rodzaje rachunkowości. Są to rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, rachunkowość budżetowa oraz rachunkowość bankowa. Rachunkowość zadania obejmuje trzy zasadnicze działy księgowość, kalkulację i sprawozdawczość.

Księgowość to część rejestracyjna rachunkowości i polega na ujmowaniu w pieniądzu, a także w ujęciu ilościowym odpowiednich zdarzeń gospodarczych.

Kalkulacja polega na ustalaniu kosztu jednostkowego wytworzonego produktu, a także dostarczaniu informacji na temat poniesionych kosztów i wysokości kosztów w całości.

Sprawozdawczość ma na celu przygotować informacje o stanie działalności jednostki gospodarczej przy pomocy sprawozdań finansowych w postaci danych skierowanych do odbiorców zewnętrznych.

Dodaj komentarz