23
- Lipiec
2018
Opublikowane przez: Specjalista
Składniki bilansu

Składniki bilansu to aktywa i pasywa. Bilans należy do obowiązkowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Informuje on o zasobach kontrolowanych przez jednostkę oraz sposobach ich pozyskiwania (kapitałach własnych oraz zobowiązaniach). Sporządza się go na początek (bilans otwarcia) oraz na koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego w firmach, gdzie prowadzona jest pełna księgowość.

Bilans powinien posiadać cechy:
– zupełność,
– rzetelność,
– sprawdzalność,
– ciągłość,
– przejrzystość.

Wzór bilansu znajduje się w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości, jednak nie dotyczy on banków i zakładów ubezpieczeń.

Aktywa to składniki bilansu, które są zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości. Uzyskane są w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści majątkowych do przedsiębiorstwa. Pasywa natomiast to składniki bilansu, które są źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa. Suma aktywów w bilansie zawsze musi być równa sumie pasywów. Zasadą, która o tym mówi jest zasada równowagi bilansowej.

Dodaj komentarz